FMwand: Lipomyelomeningocele Resection

Domain Surgical’s FMwand used during lypomyelomenigocele resection procedure.